Fakultet

2Dobrodošli na studije medija i komunikacija!

Adresa fakulteta: Karađorđeva 65, 11000 Beograd.

Telefoni: xx381-11- 26 26 474 i xx381-11-26-28-124      Websites: www.fmk.edu.rs   www.fmk.singidunum.ac.rs

Telefon studentske službe: xx381-11- 26 26 891

Broj žiro računa fakulteta: 125-1732145-51
Broj žiro računa za psihologiju: 275-0010220413244-45
Broj žiro računa za socijalni rad: 160-373372-19

Fakultet za medije i komunikacije je nov fakultet. Program fakulteta sačinjen je u saradnji sa francuskim i američkim univerzitetima. Studenti sami biraju kurseve koje žele da slušaju i na taj način sami formiraju profil svojih studija, u okviru ponuđenih predmeta. U okviru ponuđenih smerova – novinarstvo ili komunikacije, studenti se mogu opredeliti da im glavni predmet (major) bude neki od predmeta ponuđenih u okviru teorijskih ili praktičnih modula, odnosno seminara, kao na primer: kreativno pisanje, veština pregovaranja, javni govor, moderna pop muzika, film, pozorište, video art, diplomatija, politički marketing.

Naša misija

    – Sticanje savremenog obrazovanja koje će vam omoguciti da radite i učestvujete u globalnom društvu
    - Naša odgovornost kao predavača jeste da vas obrazujemo za svet, koji je na mnogo načina “globalizovan”, a da sačuvamo “kulturni identitet” i “različitost” (Uneskova konvencija).

Naše vrednosti

Nastava na ovom fakultetu predstavlja sintezu savremenih kretanja u ovoj oblasti i po svojoj prirodi je multidisciplinarna. Nastojimo da, uz vašu pomoć, stvorimo takvu akademsku atmosferu u kojoj je moguća intelektualna razmena i živo, slobodno ukrštanje mišljenja i pitanja. Pre svega pitanja. Ukoliko ovde steknete sposobnost intelektualne i društvene upitanosti, bićete sposobni da se suočite sa izazovima života i karijere.

Nastava treba da vam pomogne da steknete sposobnost da kreativno mislite, kroz različite mreže referenci, da budete sposobni da formirate valjane stavove u heterogenom društvenom kontekstu i da koristite najbolji deo prošlosti . Očekujemo da zahvaljući instrumentima koje vam nudimo postanete slobodni, nezavisni novinari, novinari koji znaju kako se istražuje, proverava i plasira informacija. Da postanete kreativni stručnjaci u domenu komunikacija i medija, neophodni u kreiranju novog, evropskog društvenog prostora, stručnjaci koji će doprinositi demokratskom razvoju zemlje, biti podrška tranzicionim procesima i promovisati vrednosti Evropskih integracija.

Naši ciljevi

Cilj osnivanja Fakulteta za medije i komunikacije je da se:

  • Ojača kredibilitet i profesionalizam medija u Srbiji
  • Da se razvije istraživačka kultura u domenu nauka o komunikacijama, uz primenu profesionalne prakse
  • Da se promoviše bolje razumevanje uloge novinarstva i medija u Srbiji
  • Da se pomognu demokratski procesi

Dokumenti Fakulteta:

Statut Fakulteta za medije i komunikacije

Pravilnik o organizaciji i izvođenju osnovnih i master akademskih studija

Dopuna Pravilnika o organizaciji i izvođenju osnovnih i master akademskih studija

Pravilnik o proveri znanja i ocenjivanju studenata

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Pravilnik o bližim uslovima i postupku izbora nastavnika i saradnika

Pravilnik o standardima i načinu i postupku obezbeđivanja kvaliteta

Odluka o užim naučnim i umetničkim oblastima za koje se biraju nastavnici na Fakultetu za medije i komunikacije

Uputstvo o studijama na FMK

Strategija komunikacija


Uverenje o akreditaciji FMK

Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Komunikacije i odnosi s javnošću”

Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Novinarstvo i studije medija”

Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Psihologija”

Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Digitalne umetnosti”

Uverenje o akreditaciji studijskog programa “Socijalni rad”

Uverenje o akreditaciji master studijskog programa “Komunikacije i odnosi s javnošću

Uverenje o akreditaciji master studijskog programa “Upravljanje ljudskim resursima

Uverenje o akreditaciji master studijskog programa “Primenjena psihologija”

Uverenje o akreditaciji master studijskog programa “Digitalne umetnosti”

Uverenje o akreditaciji master studijskog programa “Socijalni rad”


(Pitanja, predloge i primedbe možete uputiti na adresu: info@fmk.edu.rs)

predavanje